Top 99 domain with BG country

20. dom.bg
33. dhl.bg
35. cea.bg
42. hid.bg
84. mtd.bg
85. esd.bg
86. htv.bg
87. nsa.bg