Top 99 no extension

49. vof.no
77. ski.no
88. hhk.no
95. gho.no
97. mka.no